Obrasci tužbi za majke sa troje ili više djece

Pravni timovi Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Fondacije “Građanska alijansa” i Udruženja ”Roditelji”, u saradnji sa advokatskom kancelarijom Goran Rodić, advokatskom kancelarijom Milan Radulović – Boris Ćorsović, advokatom dr Aleksandrom Kovačevićem i advokaticom Milicom Kadović, sačinili su tekst Tužbe za sve koleginice – korisnice doživotne naknade po osnovu rođenja troje ili više djece, koje nisu saglasne sa rješenjima Ministarstva rada i socijalnog staranja kao drugostepenog organa kojima je odlučivano po njihovim žalbama na rješenja centara za socijalni rad kojima je neustavno umanjeno njihovo stečeno pravo.

Obrasci Tužbe su sačinjeni u word dokumentu tako da svaka korisnica popunjava onaj obrazac koji odgovara pravu na doživotnu naknadu koju je ostvarila, na način što u polja označena žutom bojom unosi odgovarajuće podatke.

Tužba se podnosi u tri primjerka Upravnom sudu Crne Gore, s tim što jedan primjerak Tužbe zaveden od strane Upravnog suda, zadržava korisnica kao dokaz o podnijetoj Tužbi. Uz druga dva primjerka Tužbe, koji zadržava Upravni sud, potrebno je priložiti fotokopije pobijanog Rješenja Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Posebno napominjemo da sve koleginice – korisnice doživotne naknade po osnovu rođenja troje ili više djece koje se odluče za podnošenje Tužbe, imaju obavezu plaćanja sudskih taksi, u skladu sa Zakonom o sudskim taksama.

Obrazac Tužbe br.1 – za korisnice kojima pripada doživotna naknada od 336 eura
Obrazac Tužbe br.2 – za korisnice kojima pripada doživotna naknada od 192 eura