Država Crna Gora zanemarila je majke sa autističnom djecom, koje tvrde da su diskriminisane i da nemaju obezbijeđenu adekvatnu zdravstvenu zaštita za najmilije.

Tvrde da imaju velike probleme zbog nedostatka logopeda i logopedskih tretmana, somatopeda i termina za zdravstvene preglede njihove djece, iako u članu 69 Ustava Crne Gore piše da svako ima pravo na zdravstvenu zaštitu.

Prema podacima koje je prikupila Mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije Lupa u saradnji sa Građanskom alijansom (GA), u Crnoj Gori ima oko 400 djece sa autističnim poremećajem, čije majke su se žalile i Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Šućku Bakoviću.

U žalbama su istakli dugo čekanje na preglede i tretmane u Centru za autizam, razvojne smetnje i dječju psihijatriju, jer djecu liječe samo tokom vikenda tretmanima koji traju samo po 15 minuta, zato što nemaju dječjeg psihijatra.

Majka dječaka sa autizmom Milka Šćepanović kazala je da Ministarstvo zdravlja otvaranjem Centra za autizam bez stručnjaka i adekvatnih uslova i pravovremenih tretmana diskriminiše roditelje oko 400 djece sa autizmom.

– Ohrabrujuće riječi premijera Duška Markovića koje je uputio građanima Crne Gore, posebno roditeljima čija djeca koriste usluge Centra da se odmah po otvaranju istog mogu javiti onima koji su tu zbog djece i njihovih roditelja, mogu slobodno reći da je samo “jedna izgovorena riječ”, koja nije ispunila obećano. Danas, posle godinu dana, istina, Centar radi ali ne onako kako smo se nadali. Crna Gora je trebala da ima Centar po ugledu na specijalizovane Centre u regionu što to za ovih godinu dana nije slučaj.

Iz iskustva roditelja koji se javljaju NVO “Naše sunce”, primjedbe dobijamo uglavnom na neljubazan odnos samog osoblja prema roditeljima djece, primjedbe su i da djeca za deset minuta aktivnog rada ne mogu da pokazu napredak jer ostatak vremena obično se vodi razgovor sa samim roditeljom djeteta. Centar nije zadovoljio glavnu kariku – dječiji psihijatar. Država je kako je i obećala, obezbijedila dječije psihijatre koji dolaze iz susjedne Srbije, ali tretmani koji se održavaju vikendima svakako ne mogu da zadovolje potrebe sve djece u Crnoj Gori, kojima je tretman tog tima stručnjaka potreban – rekla je Šćepanović. Dodala je da i dalje imaju problem nedostatka logopeda i logopedskih tretmana, somatopeda kao i nedostatak tretmana tokom sedmice.

– Kada se otvarao Centar za autizam bili smo ohrabreni činjenicom i obećanjima da nećemo morati da odlazimo u druge države kako bismo liječili svoju djecu, a danas posle godinu dana imamo još goru situaciju. Kako nema dovoljno tretmana i kako je djeci sa autizmom i razvojnim smetnjama potreban svakodnevni rad, to u ovoj ustanovi ne mogu dobiti te pribjegavaju odlazak najčešće u Beograd i Institute specijalizovane za ove vrste poremećaja. Međutim jedan ogroman problem predstavlja i to što roditelji jako teško dobijaju upute da o trošku države liječe svoju djecu u nama susjednim državama, rekoh, najčešće Beogradu. Moramo da budemo svjesni jedne činjenice, da svakome treba dati prostora i vremena da nešto zaživi ali dok se sve to ne dogodi, moramo da se složimo da našoj djeci moraju biti odobreni odlasci tamo gdje će napredak biti postignut i gdje djeca neće trpjeti nedostatke u svojoj državi – kazala je Šćepanović. Istakla je da je od osnivanja Centra za autizam ugašeno Razvojno savjetovalište, koje je bilo u sklopu IBD-a Kliničkog centra (KCCG).

– Tim smo izgubili mnogo. Broj djece sa autizmom raste a nadležne institucije ništa ne preduzimaju.  Mišljenja smo da kao roditelji djece koja imaju stanje autizma, nijesmo zaslužili da budemo diskriminisani, da se naša djeca liječe površno i da trpimo torturu zdravstvenog sistema u cjelini. Ne želimo da prebrzo donosimo zakljičke, ali smatramo da je za ovih godinu dana bilo vremena da Centar zaživi. Ipak, iskustva roditelja govore drugačije, nažalost – navodi Šćepanović.

U Izvještaju Ombudsmana nakon prigovora roditelja navodi se da je broj djece koja koriste usluge ovog centra izražen, te da je fizički neizvodljivo organizovati kvalitetnu zaštitu svakog djeteta u skladu sa individualnim potrebama.

– Nezadovoljstvo dugim vremenskim periodom između dva pregleda ili tretmana iskazali su roditelji djece. Dijagnostiku poremećaja iz spektra autizma u Centru rade specijalisti dječje psihijatrije. S obzirom na to da Crna Gora nema angažovani kadar iz oblasti dječje psihijatrije, problem je riješen radnim angažovanjem četiri dječija psihijatra iz Instituta za mentalno zdravlje i Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu iz Beograda i Kliničkog centra Vojvodina, Novi Sad. Pregledi dječjih psihijatara obavljaju se u ambulantama koje su smještene u prostorijama Centra, za vrijeme vikenda. Usluge dječijih psihijatara su na ovaj način dostupne svoj djeci iz Crne Gore, a uput za pregled dječjeg psihijatra može dati izabrani pedijatar. Istovremeno se psihijatri angažuju konsultativno od strane Instituta za bolesti djece i vrše preglede i tretmane djece koju upućuju sudovi Crne Gore – piše u izvještaju zaštitnika. Dodaje se da je primjetan određeni napredak u toj oblasti, s obzirom na to da do otvaranja Centra djeca nisu imala mogućnost tretmana od strane dječijeg psihijatra.

– Ali isto tako ukazuje da ovo rješenje nije idealno imajući u vidu važnost kontinuiteta u tretiranju djece sa mentalnim poteškoćama. Dostupnost dječijeg psihijatra samo danima vikenda tokom mjeseca je nedovoljna imajući u vidu broj djece koja imaju potrebu za ovim vidom zaštite. Stručni kadar u radu sa korisnicima čine: jedan specijalista medicinske psihologije, osam psihologa, tri logopeda, jedan defektolog, jedan defektolog – somatped, dva socijalna radnika i šest fizioterapeuta. Zaštitnik je primijetio da sistem zakazivanja ne prati stvarnu potrebu pacijenata/djece, te se pregledi zakazuju na 15–20 minuta. Angažovani profesionalci nastoje da tretmane sprovedu u skladu sa pravilima struke i potrebama djeteta, ali to nerijetko dovodi do čekanja – piše u izvještaju ombudsmana.

Ombudsman navodi da se, kada je u pitanju prostorna i materijalna opremljenost, zapaža da Centar raspolaže sa veoma malim prostorom, posebno imajući u vidu broj djece i broj tretmana koji se sada sprovode u ovim prostorijama.

– Angažovani profesionalci smatraju da su im uslovi za rad prilično otežani prostornom ograničenošću, dok su izrazili zadovoljstvo tehničkom opremljenošću. Centar raspolaže određenom didaktičkom, edukativnom i medicinskom opremom koja je, prema mišljenju zaposlenih, dovoljna za rad sa djecom. Takođe, raspolažu materijalom za stimulaciju ranog razvoja, što smatraju velikom pomoći u dijelu unapređenja rane intervencije – navodi se u mišljenju Ombudsmana.

Mjesečno 287 tretmana logopeda

Rezultati analize Ombudsmana su pokazali da su najučestalije evidentirane dijagnoze po kom osnovu izabrani pedijatri upućuju djecu na procjenu i tretman u okviru Centra za autizam.

– Registrovano je F80 specifični razvojni poremećaj govora i motorike – 152 pacijenta, F83 mješoviti specifični razvojni poremećaji – 94 pacijenta, Z03 medicinsko posmatranje i evaluacija suspektnih oboljenja i stanja – 134 pacijenta. Tokom jednog mjeseca u okviru Centra se sprovedu: 424 psihološka tretmana, 287 logopedskih, 94 oligofrenološka, 42 psihijatrijska i 272 fizioterapijska. Zaštitnik primjećuje da se djeca iz svih gradova Crne Gore upućuju na procjenu i tretman u Centar za autizam, te je veoma interesantno na koji način se ostvaruju nužni ili preporučeni tretmani za djecu koja žive u udaljenim gradovima. Ovo sigurno iziskuje materijalne troškove porodicama, kao i veliki organizacioni napor – smatraju iz Institucije Ombudsmana.

Četiri konsultanata iz Srbije

Iz Kliničkog centra saopšteno je za potrebe ovog istraživanja da u Centru za autizam Instituta za bolesti djece (IBD) zaposleno devet psihologa, četiri logopeda, jedan oligofrenolog, dok konsultativno dolaze četiri dječja psihijatra iz Srbije.

– Jedan ljekar naše ustanove završio je specijalistički staž iz oblasti dječije i adolescentne psihijatrije za potrebe Centra za autizam, koji će, prema našim očekivanjima, uskoro ordinirati svakodnevno u Centru. Takođe, u okviru Centra postoji i fizikalna terapija a ambulanta dječjeg fizijatra je otvorena dva dana u toku sedmice. Sala za fizikalnu terapiju je adekvatno opremljena a tretmane sprovodi pet fizioterapeuta.  Potrebe djeteta procjenjuju multidisciplinarno, propisuju intervencije usmjerene na konkretna područja u kojima dijete ima teškoće. Zaposleni Centra, takođe, ostvaruju nezaobilaznu saradnju sa roditeljima, daju im savjete i neophodnu podršku. Povezani su sa relevantnim ustanovama u Crnoj Gori u cilju zbrinjavanja potreba i pružanja obuhvatnije pomoći djeci. Naša ustanova, takođe, sa posebnom pažnjom analizira sve sugestije građana i preduzima neophodne aktivnosti u cilju daljeg unapređenja zdravstvene zaštite crnogorskim osiguranicima. Dosadašnji rezultati  potvrđuju naše navode. Od otvaranja Centra do danas postigli smo značajan napredak u njegovom funkcionisanju, sa posebnim akcentom na edukaciju kadra –  ističu iz KCCG.